betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden voor de zelfbetalers zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de klinisch (neuro)psycholoog en de cliënt (overgenomen van de LVVP website):

De door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de geboden zorg dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn betaald. Is dat niet het geval dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen. Wanneer de cliënt niet aan deze verplichting voldoet, dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incasso-maatregelen te treffen. Bij betalingsachterstand is de psycholoog gerechtigd om de   behandeling op te schorten tot dat de cliënt aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan behalve wanneer er zwaarwegende behandelinhoudelijke argumenten hiertegen zijn.

De psychologen op de Binnenkijk gaan ervan uit dat cliënten op de gemaakte sessie-afspraken komen, dan wel tijdig afzeggen.
Een zogenaamde 'no-show' wordt niet in rekening gebracht. Wel wordt na herhaling van gemiste afspraken de optie van het betalen besproken.