Verwijzer

U kunt naar de Binnenkijk verwijzen voor diagnostiek, een second opinion, een behandeladvies of voor behandeling. We bieden dit alles alleen in het kader van gespecialiseerde GGZ.
Huisartsen uit de nabije regio kunnen consultatie op locatie aanvragen. Bij consultaties zien wij de patiënt samen met de huisarts of met de POH-GGZ op de locatie van de huisartspraktijk. Consultatie-vragen kunnen gaan over (globale) diagnostiek en over indicatiestelling. Hiervoor wordt het NZa-tarief in rekening gebracht.      

Voor verwijzingen naar de gespecialiseerde GGZ moet sprake zijn van het vermoeden van een stoornis uit de DSM-5 waarbij sprake is van een ernstig beeld door een verhoogd risico, dan wel van een complex beeld doordat sprake is van comorbiditeit van een 2e of 3e stoornis (of van systeemproblematiek of andere belastende externe factoren) of bij een lange behandelgeschiedenis met onvoldoende resultaat.

Wanneer verwijzen naar de Binnenkijk ?
Voor diagnostiek kunnen cliënten verwezen worden vanaf 7 jaar wanneer behoefte is aan duidelijkheid over wat er aan de hand is en hoe daar het beste mee om te gaan of voor een zorgvuldige indicatiestelling voor een behandeling op maat. Er zijn mogelijkheden voor psychiatrische diagnostiek en classificatie, intelligentie-onderzoek, slaaponderzoek, neuropsychologisch onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek en ontwikkelingstaxatie. Het onderzoek kan gericht zijn op psychiatrische ziektebeelden, op psychische problematiek, op neuropsychiatrische stoornissen zoals dementie en niet aangeboren hersenletsel, op persoonlijkheisdkenmerken, copingstijl, prikkelverwerking etc.

Voor een second opinion kunnen kinderen en volwassenen verwezen worden met psychotische symptomen, autistiforme kenmerken, AD(H)D-symptomen, en met traumagerelateerde problematiek zoals PTSS, dissociatieve stoornissen en reactieve hechtingsproblematiek. Voor instellingen verrichten we op deze deskundigheidsgebieden desgevraagd uitgebreid expertise-onderzoek bij cliënten. 

Voor een behandeladvies kunnen kinderen en volwassen cliënten verwezen worden met bovenstaande trauma-gerelateerde problematiek en bij volwassenen is dit ook mogelijk in een al langer lopend behandeltraject bij een andere behandelaar die dan in de consultatie betrokken wordt en waarbij het behandelbeleid wordt heroverwogen.

Voor behandeling kan als volgt verwezen worden :   
 • voor concentratieproblemen en werkgeheugenproblemen bij kinderen in het kader van AD(H)D, autisme-spectrumstoornis of NLD (nonverbal learning disorder) naar Meinte Vollema voor cognitieve training
 • voor concentratieproblemen bij Ad(H)D en autismespectrumstoornis naar Meinte voor neurofeedback (variant : near infrared spectroscopy (NIRS))
 •  voor angst en spanningsklachten bij autismespectrumstoornis naar Meinte voor biofeedback in de vorm van heart-rate variability training (op basis van ademhalingsoefeningen) 
 • voor psychotische symptomen bij volwassenen naar Meinte voor cognitieve gedragstherapie 
 • voor sociaal-emotionele beperkingen bij autisme-spectrum stoornissen naar Meinte voor TOM-training (theory of mind-training)
 • voor angsten en trauma-gerelateerde problematiek bij kinderen naar Mariëtte Groenendijk voor EMDR 
 • voor reactieve hechtingsproblematiek kunnen (pleeg)ouders met hun kind (vanaf 0 jr) terecht bij Mariëtte  voor hechtingsgerichte systeemtherapie (AFFT) en EMDR
 • voor dissociatieve stoornissen bij kinderen naar Mariëtte voor een gefaseerde behandeling
 • voor emotionele en/of gedragsproblemen kunnen kinderen vanaf 7 jaar naar Mariëtte  voor kinderpsychotherapie
 • dat geldt ook voor psychosomatische symptomen bij kinderen
 • voor zelfbeeld-problematiek bij kinderen naar Meinte of Mariëtte voor EMDR of COMET-therapie 
 • voor problemen waarbij gezinsproblematiek een duidelijke rol heeft naar Mariëtte voor systeemtherapie 
 • bij slaapstoornissen voor slaaptraining naar Meinte of Mariëtte
 • volwassenen voor rouwtherapie naar Mariëtte 
 • er is beperkt plaats bij Mariëtte voor trauma-behandeling bij volwassenen met type 1 (eenmalig) of 2 (meervoudig, complex) trauma en er is zeer beperkt plaats voor trauma-behandeling bij type 3 (vroegkinderlijk chronisch) trauma.
Wanneer niet verwijzen naar de Binnenkijk ?
 
Voor generalistische basis GGZ kan het beste verwezen worden naar collega-praktijken. Ernstige eetstoornissen, dwangstoornissen en verslavingen behandelen wij niet, hiervoor zijn betere stoornis-specifieke centra. Ernstige borderline-problematiek waarbij geen afspraken gemaakt kunnen worden over zelfdestruktief gedrag kunnen beter behandeld worden in een intensievere setting of in een praktijk waar DGT (dialectische gedragstherapie) geboden wordt. Opvoedingsproblemen kunnen beter elders opgelost worden (CJG/GB-GGZ/maatschappelijk werk).