Privacy Beleid De Binnenkijk

De Binnenkijk, gevestigd te Ermelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54890675, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe De Binnenkijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
 
1. Toepassing Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie De Binnenkijk persoonsgegevens verwerkt: a. (potentiële) patiënten; b. bezoekers aan de praktijk van De Binnenkijk; c. bezoekers van de website van De Binnenkijk; d. deelnemers aan bijeenkomsten van De Binnenkijk; e. sollicitanten; f. alle overige personen die met De Binnenkijk contact opnemen of van wie De Binnenkijk persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers, zoals supervisanten, cursisten, opleidelingen.
 
2. Verwerking van persoonsgegevens De Binnenkijk verwerkt persoonsgegevens die: a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens; b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers; c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van De Binnenkijk zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt; d. door camerabeelden bij een bezoek aan het praktijkpand van De Binnenkijk zijn vastgelegd. Aan de buitenzijde van de praktijk worden camerabeelden gemaakt, om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de praktijk. Deze camerabeelden worden niet opgeslagen. e. tot stand zijn gekomen door video-opnames van behandelsessies, als daar vooraf toestemming voor is gegeven door de cliënt.
 
3. Doeleinden verwerking De Binnenkijk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden; b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd, zowel mbt patiënten als voor cursisten, supervisanten en opleidelingen; c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.debinnenkijk.nl; d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers; e. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.
 
4. Rechtsgrond De Binnenkijk verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden: a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking; b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.; c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren; d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 
5. Verwerkers De Binnenkijk kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van De Binnenkijk persoonsgegevens verwerken. De Binnenkijk sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.
 
6. Persoonsgegevens delen met derden De Binnenkijk deelt persoonsgegevens van cliënten met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. De Binnenkijk deelt geen persoonsgegevens van cliënten met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld. De Binnenkijk deelt geen persoonsgegevens van cursisten, behalve wanneer dat noodzakelijk is omdat zij accreditatiepunten willen. In dat laatste geval betreft het enkel de noodzakelijke contactgegevens ten behoeve van PE-online.

7. Doorgifte buiten de EER De Binnenkijk geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt De Binnenkijk er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
 
8. Bewaren van gegevens De Binnenkijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De Binnenkijk hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen: a. medische gegevens: 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht; d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure; e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 
9. Wijzigingen privacystatement De Binnenkijk kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van De Binnenkijk gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 

10. Rechten, vragen en klachten U hebt het recht De Binnenkijk te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met De Binnenkijk door een e-mailbericht te sturen naar info@debinnenkijk.nl. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop De Binnenkijk persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met De Binnenkijk door een e-mailbericht te sturen naar info@debinnenkijk.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
 
geactualiseerd op 30-09-2023